Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Адреса: 03061, Київ-061 вул.Шепелєва, 3-а

Телефон/факс:(044) 455-05-72

 

Список рекомендованої літератури для підвищення кваліфікації


Публічне управління та державна служба в Україні

1. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень. – Київ: Всеувито, Наукова думка, 2001. – 242 с.

2. Єлектронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. : у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. – Київ : Москаленко О. М., 2017

3. Клименко І. В., Линьов К. О. Технології електронного урядування: навчальний посібник. – Київ: ДУС, 2006. – 225 с.

4. Нариси історії державної служби в Україні / [О. Г. Аркуша, Є. І. Бородін, С. В. Віднянський та ін.; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 536 с.

5. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / ред. кол.: К. О. Ващенко, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук, В. А. Дерець (відп. ред.). – Київ : Москаленко О. М., 2017. – 796 с.

6. Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: навч. посіб. – К.: Кондор, 2007. – 462 с.

7. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. Загальна частина: Підручник для вищих навчальних закладів. - Київ, 2002. – 460 с.

8. Порядок денний директорату міністерства : практичний посібник / [М. Канавець (кер. авт. колективу), Ю. Лихач, Н. Протасова, А. Кукуля, І. Рощин, О. Бутенко, Ю. Федина, І. Семенець-Орлова; за заг. ред. К. Ващенка]. – Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2017. – 250 с.

9. Теорія і практика прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / А. С. Крупник, К. О. Линьов, Є. М. Нужний, Рудик О. М. – Київ: «ПРОСТІР», 2007. – 156 с.

10. Тертичка В. В. Стратегічне управління : підручник / Валерій Тертичка. – Київ : К.І.С., 2017. – 932 с.

11. Українська еліта та її роль у державотворенні : навч. посіб. / В. А. Гошовська, М. І. Пірен, К. Ф. Задоя, Г. А. Кернес ; за заг. ред. Д-Р політ. н., проф. В. А. Гошовської. – Київ : НАДУ, 2010. – 136 с.

12. Чайка Г. Л. Компетенції в управлінні : навчальний посібник / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2015. – 167 с.


Соціальні та психологічні аспекти ефективного управління на державній службі

13. Бечко П.К., Лиса Н.В. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 28 с.

14. Бєсєдін М. О. Основи менеджменту : оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант) : підручник / М. О. Бєсєдін, В. М. Нагаєв. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.

15. Жаворонкова Г. В. Управління конфліктами : навчальний посібник / Г. В. Жаворонкова, О. М. Скібіцький, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. – Київ : Кондор, 2011. – 172 с.

16. Захарчин Г. М. Корпоративна культура : навчальний посібник / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова, Р. О. Винничук, Н. В. Смолінська. – Львів : Новий світ–2000, 2016. – 342 с.

17. Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник. – Київ: КНЕУ, 2006. – 338с.

18. Крисоватий А.І., Кізима А.Я. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 304 с.

19. Кубрак О. В. Єтика ділового та повсякденного спілкування : навчальний посібник з етикету для студентів / О. В. Кубрак. — 4-те вид., стер. — Суми : Університетська книга. — 2015. — 222 с.

20. Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента: учеб. пособие. - 2-е изд., испр. - К.: МАУП, 2007. - 360 с.

21. Луцишин Г. І. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посібник / Г. І. Луцишин. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 200 с.

22. Мельник А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій: навч. посіб. / [А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська]; за ред. А. Ф. Мельника. – Київ : “Професіонал”, 2006. – 464 с.

23. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / П. П. Микитюк. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с.

24. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій : навчальний посібник / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 560 с.

25. Орбан-Лембрик Л. Є. Психологія управління : посібник / Л. Є. Орбан-Лембрик. – Київ : Академвидав, 2003. – 568 с

26. Орликовський М О. Самоменеджмент : практикум : навч. посіб. для студ. екон. вузів / М. О. Орликовський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук. – Київ : Кондор, 2012. – 410 с.

27. Палеха Ю. І. Ділова етика : навчально-методичний посібник / Ю. І. Палеха. — 5-те вид. випр. і допов. — Київ : Європ. ун-т, 2004. — 309 с.

28. Палеха Ю. І. Менеджмент персоналу : навч. посібник / Ю. І. Палеха. – Київ : Ліра-К, 2010. – 338 с.

29. Пірен М. І. Конфліктологія : підручник / М. І. Пірен. — Київ : МАУП, 2007. — 360 с.

30. Податковий менеджмент : підручник. – Львів : «Магнолія 2006», 2016. – 352 с.

31. Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту інтересів : навчальний посібник / Школа вищого корпусу державної служби. — Київ : Костюк О. О., 2010. — 67 с.

32. Самокиш О. В. Креативний менеджмент : навчальний посібник / О.В.Самокиш. – Київ : Кондор, 2016. – 204 с.

33. Скібіцька Л. І. Тайм-менеджмент : навч. посібник для студ. економ. вузів / Л. І. Скібіцька. – Київ : Кондор, 2009. – 528 с.

34. Стадник В. В. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – Київ : Академвидав, 2006. – 464 с.

35. Хміль Ф.І., Основи менеджменту: підручник. – Київ: Академвидав, 2003. – 608 с.

36. Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організацій : навчальний посібник. / Ф. І. Хміль – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 333 с.

37. Ходаківський Є. І. Психологія управління : навчальний посібник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

38. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – Київ : Вікар, 2003. – 223 с.

39. Ярема Б.П. Податковий менеджмент: навчальний посібник / Б. П. Ярема, В. П. Маринець. – Львів : «Магнолія 2006», 2007. – 224 с.


Ділова українська мова

40. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищих навчальних закладів / М. Г. Зубков. – 7-ме вид., виправлене. – Донецьк : Сердюк В. І., 2005. – 448 с.

41. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні: [навч. посіб.] / І.М. Плотницька; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 3-є вид., стер. – Київ : НАДУ, 2003. – 167 с.

42. Українська ділова мова : практичний посібник на щодень / уклад.: М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корніловська; за заг. ред. Д-Р техн. наук, проф., акад. УНГА М. Д. Гінзбурга. – Харків : Торсінг, 2003. – 592 с.

43. Шевчук С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) / С. В. Шевчук . — Київ : Алерта, 2014. — 448 с.


Система оподаткування, податкова та митна політика в Україні

44. Бечко П. К. Основи оподаткування : навч. посіб [для студ. вищ. навч. закл] / П. К. Бечко, О. А. Захарчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 168 с.

45. Захожай В. Б. Система оподаткування та податкова політика : навч. посіб. / В. Б. Захожай, Я. В. Литвиненко, К. В. Захожай, Р. Я. Литвиненко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.

46. Козак Ю. Г. Міжнародне оподаткування : навчальний посібник / Ю. Г. Козак, С. А. Матвєєв, В. М. Сліп, Є. В. Локатарьова, Д. А. Верлан, М. С. Гаврилов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 550 с.

47. Податкова система : навчальний посібник / за заг. ред. В. Л. Андрущенка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 416 с.

48. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування : монографія / за заг. ред. проф. Ю. Б. Іванова. – Харків : Інжек, 2007. – 448 с.

49. Ткаченко Н. М. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність : навчально-методичний посібник / Н. М. Ткаченко, Т. М. Горова, Н. О. Ільєнко; під заг. ред. Н. М. Ткаченко. – Київ : Алерта, 2004. – 554 с.

50. Ярошенко Ф. О. Історія оподаткування : навчальний посібник / Ф. О. Ярошенко, П. В. Мельник, В. Л. Андрущенко, В. М. Мельник. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 242 с.Завантажити список рекомендованої літератури